EVB
UPRAVLJANJE
OBVESTILA
FB
VZDRŽEVANJE
O PODJETJU
GOOGLE
LOGOTIP

UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Upravljanje stanovanj, glede na Stanovanjski zakon, je osnovna dejavnost podjetja. Zagotavljamo zanesljivo, pregledno upravljanje in poslovanje vsake stavbe:


1. organizacijske, pravne in administrativne storitve:

 • organiziranje sestankov lastnikov stanovanj
 • organiziranje sistema obveščanja o napakah na stanovanjskih hišah
 • organiziranje vse storitev v zvezi z upravljanjem hiše.
 • sklepanje pogodb med lastniki za večja vzdrževalna dela
 • sklepanje pogodb z izvajalci del
 • obveščanje lastnikov, priprava raznih obvestil
 • priprava in posredovanje obvestil o razpisu del in zbiranje ponudb za večja investicijska opravila
 • vodenje evidence opravljenih opravil


2. zagotavljanje tekočega servisa, ki obsega:

 • elektroinštalacijska dela
 • strojne inštalacije (vodovod, centralno ogrevanje)


3. obrtniška opravila, ki so:

 • zidarska dela, pečarska dela, soboslikarska dela, krovska dela, mizarska dela, ključavničarska dela, parketarska dela


4. plansko - programske storitve, ki so:

 • priprava plana vzdrževalnih del s sodelovanjem lastnikov sklada za tekoče leto
 • plan investicijskih del za tekoče leto
 • opravljanje strokovnega nadzora nad vzdrževalnimi deli
 • razpis del in zbiranje ponudb za večja investicijska opravila

UPRAVLJANJE KOTLOVNIC

Opravljamo storitve v zvezi z vzdrževanjem in obratovanjem kotlovnice:

 • nadzor nad kotlovnico
 • organizirano redno vzdrževanje in servisiranje naprav, ki zajema dimnikarske sportive, servis grelnih naprav in vzdrževanje sistema ventilov - cevi
 • zavarovanje kotlovnice
 • nadzor nad kotlovnico
 • zagotavljamo pravočasno zamenjavo dotrajanih elementov in naprav na primarnem delu sistema ogrevanja
 • skrb nad nemotenim ogrevanjem stanovanj
 • finančno administrativna opravila za vse uporabnike (delitve in obračuni stroškov)
 • izdelava letnih poročil in obveščanje lastnikov (uporabnikov) sistema ogrevanja
 • sodelovanje na sestankih kurilnega odbora

REZERVNI SKLAD

 • vodenje in pobiranje sredstev v Rezervni sklad za večja vzdrževalna dela, kakor veleva Stanovanjski zakon
 • sredstva Rezervnega sklada se vodijo za vsak objekt posebej, na posebnem transakcijskem računu (sredstva Rezervnega sklada niso predmet poslovnega rezultata upravljalca in niso predmet stečajne mase v slučaju stečaja upravljalca)

Upravljanje objektov

Prebold

Na zelenici 1
Na zelenici 2
Na zelenici 3
Na zelenici 4
Na zelenici 6
Na zelenici 10
Na zelenici 13
Na zelenici 14
Na zelenici 17
Na zelenici 18
Na zelenici 19
Tovarniška cesta 5
Tovarniška cesta 7
Graščinska cesta 14
Dolenja vas 170

Polzela

Podvin pri Polzeli 1

Tabor

Ojstriška vas 38, 38a

Upravljanje kotlovnic

Prebold

Na zelenici 1-14
Na zelenici 17-19
Tovarniška cesta 5
Tovarniška cesta 7

Tabor

Ojstriška vas 38, 38a

Za povpraševanje kliknite na spodnji gumb.

Povpraševanje

Kaj lahko najdem v sklupu "VPRAŠANJA"? Klik za odgovor.

Pod sklopu vprašanja lahko najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja. Trenutno ni vprašanj, zato vas prosimo, da nas kontaktirate in zastavite vprašanja, da lahko skupaj zgradimo bazo vprašanj in odgovorov. Kontaktirate nas lahko na info@evb-upravljanje.si ali pa se navigirajte na sklop "POVPRAŠEVANJE".

Hvala za zanimanje!

LOGOTIP
 • skrbimo, da je vaša stavba redno vzdrževana
 • iščemo rešitve za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe
 • zagotavljanje pregledov stanovanjskih objektov, skupnih delov in naprav
 • sprotno odkrivanje okvar in odprava le-teh
 • vzpostavitev sistema za čimprejšnje odkrivanje in odpravljanje napak na stanovanjskih hišah
 • za manjša vzdrževalna dela imamo strokovne zunanje izvajalce, s hitrim odzivom
 • za večja vzdrževalna in investicijska dela, skupaj z lastniki izberemo med preizkušenimi in zanesljivimi zunanjimi izvajalci

VZDRŽEVANJE STAVB IN KOTLOVNIC – DELA, KI OHRANIJO UPORABNO VREDNOST STAVBE

 • tekoče vzdrževanje
 • investicijsko vzdrževanje
 • intervencijska vzdrževalna dela

PONUDBE ZA VZDRŽEVANJE

 • za vsa vzdrževana, investicijska in intervencijska dela imamo strokovne zunanje izvajalce

PODPORA PRI IZVAJANJU VZDRŽEVANJA

 • priprava pogodb za večja vzdrževalna ali investicijska dela
 • usklajevanje in nadzor nad izvajanjem del

Za povpraševanje kliknite na spodnji gumb.

Povpraševanje
LOGOTIP

12.4.2017 - OBVESTILO

Vse stranke obveščamo, da vam z dne 11.4.2017 omogočamo plačevanje stroškov preko trajnika oziroma SEPA direktne obremenitve. V kolikor ste zainteresirani, vas prosimo, da nas kontaktirate po telefonu ali elektronskem naslovu.

Telefon:    041 670 273
Email:        info@evb-upravljanje.si

Soglasje pa lahko najdete tudi na spodnji povezavi. Izpoljnjeno in podpisano soglasje lahko oddate v pisarni v Preboldu.

Soglasje SEPA

Lepo pozdravljeni,
Vaš EVB!

27.12.2016 - OBVESTILO

Vse stranke in poslovne partnerje obveščamo, da se je podjetje, dne 8.12.2016, preoblikovalo iz s.p. (samostojni podjetnik) v d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo). Vse pravice in obveznosti podjetja ter vse sklenjene pogodbe z EVB ELEKTRO VIRANT, Virant Boris s.p., preidejo na preoblikovano podjetje EVB NEPREMIČNINE d.o.o. (Upravljanje nepremičnin in storitve).

Prosimo, da za plačilo stroškov ali morebitnega dolga uporabljate nov TRR, ki je:
SI56 0510 0801 5674 998 ABANKA d.d.

Dopis strankam podjetja EVB.
Dopis poslovnim partnerjem podjetja EVB.


Lepo pozdravljeni!

Družbenik: Boris Virant
Direktor podjetja: Blaž Virant


12.8.2016 - OBVESTILO

Vse stranke obveščam, da so zaradi preoblikovanja oz. združitve Banke Celje d.d. z ABANKO d.d., spremenili poslovni TRR, ki je sedaj: - TRR 0510 0801 5529 013 ABANKA d.d.

Prav tako vas obveščamo, da se bo podjetje v mesecu novembru 2016 preoblikovalo iz s.p. v družbo z omejeno odgovornostjo - d.o.o., zaradi širitve obsega dela.

Lep pozdrav!

LOGOTIPPodjetje EVB Elektro Virant, s.p., je pričelo poslovati aprila leta 1997 z osnovno dejavnostjo elektro instalacije in servisiranje ogrevalnih naprav. Že od leta 1999 pa izvajamo storitve s področja upravljanja s kotlarnami in od leta 2001 na področju upravljanja s stanovanji po Stanovanjskem zakonu. Leta 2016 pa smo podjetje preoblikovali v EVB NEPREMIČNINE d.o.o. Izkušnje iz preteklosti (delo v gradbeništvu in instalaterstvu), pa nam dajejo prednosti pri izvajanju upravniških storitev – vzdrževanja. Sedaj gradimo odnose dolgoročnega sodelovanja s strankami in smo v celoti zavezani k izvajanju celovitih rešitev na področju upravljanja z večstanovanjskimi objekti. Vašim potrebam radi prisluhnemo in storitve upravljanja stavb oblikujemo po vaši meri, seveda v okvirih zakonodaje. S takšnim pristopom vam želimo naše storitve kar najbolje približati in tako zagotoviti ugodno razmerje med ceno in kvaliteto opravljenih storitev.

Naša osnovna dejavnost je upravljanje stanovanj in kotlovnic po Stanovanjskem zakonu. V tem je podjetje konkurenčno zaradi strokovnosti, dolgoletnih izkušenj in operativne prisotnosti v stavbah, kotlarnah, kjer so nam lastniki to zaupali. Naše prioritete so vzdrževanje in izboljšave na področju energetsko učinkovitosti stavb, aktivno sodelovanje z etažnimi lastniki stavb, ter stalen razvoj in zagotavljanje celovitih storitev na vseh področjih. Prav tako se zavezujemo, da vse prevzete naloge opravljamo strokovno, učinkovito v skladu z zakonom, na njegovi podlagi izdelanimi izvršilnimi predpisi in dobrimi poslovnimi običaji.

EVB NEPREMIČNINE d.o.o.
Upravljanje nepremičnin in storitve
Zalog pri Šempetru 22c,
3311 Šempeter


Telefon:    041 670 273
Email:        info@evb-upravljanje.si

Identifikacijska številka: SI 42161398
Matična številka: 7191839000
Okrožno sodišče Celje, vložek št.: Srg 2016/52120

TRR: ABANKA d.d. SI56 0510 0801 5674 998
TRR (rezervni sklad): ABANKA d.d. SI56 0510 0801 5675 095


Družbenik: Boris Virant
Direktor podjetja: Blaž Virant